blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG deadawp
ČLÁNKY
DISKUSIE
3
SLEDUJETE BLOG
PHP, Arduino programátor
deadawpŠum v 8-bitových obrazoch - MATLAB
pridal deadawp 5.12. 2019 o 19:47Šum je negatívny jav, ktorý vplýva na širokú paletu digitálnych produktov. Obrázky, zvukové, či obrazové záznamy (digitalizované). Cieľom tohto článku je poukázať na vplyv šumu, ktorý dokáže pozmeniť hodnoty jednotlivých bitov pixelov. Vo výsledku to znamená, že úpravou najvýznamnejšieho bitu - tzv. MSB (Most Significant Bit) prídeme až 50% hodnoty svetlosti bitu. Šum je teda prejavuje ako zložka, ktorá daný pixel stmaví.

Každý pixel je tvorenými ôsmymi bitmi v prípade čiernobieleho obrázku. Čím vyššia je hodnota bitu, tým svetlejší je bit. Osem bitov dokáže vo výsledku nadobudnúť hodnotu 0 - 255. Pre zrozumiteľnejšiu reprezentáciu poslúži aj tabuľka:

BIT - poradie bitu  1. (LSB) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (MSB)
NADOBÚDA HODNOTU 0/1 0/2 0/4 0/8 0/16 0/32 0/64 0/128

Implementácia v MATLAB-e reprezentuje fyzické obrázky načítaním do matíc, pričom každý obrázok je o rozmere 512x512px. Každý obrázok je tak reprezentovaný  262 144 pixelmi. Každý pixel je tvorený osmicou bitov, teda obrázok je v pamäti reprezentovaný prostredníctvom 2 097 152 binárnych hodnôt. Hodnoty sú hierarchicky usporiadané od LSB (Less Significant Bit) po MSB (zľava doprava).

Súčasťou implementácie je aj generovanie šumu, ktorý sa na načítaný obrázok aplikuje.  Šum je vygenerovaný cez "true random generator", ktorý je založený na čase, teda (ne)periodicky. Štandardne je funkcia pre generovanie periodická s predvolenými hodnotami, z ktorých sa číslo/reťazec generuje. Šum je aplikovaný na pôvodný obrázok po stĺpcoch, čo znamená, že sa šum aplikuje postupne na 1. bit (LSB), 2. bit, 3. bit, 4. bit, 5. bit, 6. bit, 7. bit, 8. bit (MSB) . Vďaka tomu je možné priebežné výsledky ukladať a vykresliť do okna pre reprezentáciu používateľovi. 

Aby bolo možné upravené obrázky vykresliť po úprave jednotlivých stĺpcov samostatne, sú jednoducho nanovo "zložené" prostredníctvom stĺpcov pôvodného (neupraveného) obrázku s upraveným stĺpcom. Takto vieme vykresliť jednotlivé obrázky s práve chceným upraveným stĺpcom. Výsledný obrázok so šumom pre všetky stĺpce je vyskladaný z upravených stĺpcov. Z výstupu je zrejmé, že najviac výsledok ovplyvnil šum pre 8.bit (MSB) a 7. bit. Pri 1. (LSB) bite nie je zmena bitu prostredníctvom šumu patrná.

Práca s čiernobielymi obrázkami je jednoduchšia, nakoľko tu existuje iba jedna farebná paleta. Pri RGB sú až 3 farebné palety, pričom je každý pixel reprezentovaný až 24 bitmi. Takáto implementácia by predstavovala 262 144 pixelov pre obrázok s 6 291 456 binárnymi hodnotami. 

Implementácia využíva 3 obrázky s doplnením rovnakého šumu do všetkých troch obrázkov. Obrázky sú načítané na začiatku programu funkciou imread() s ich názvom. Priamy názov predstavuje ich umiestnenie v rovnakom priečinku ako použitie programu. Matematicky je v programe vyjadrený aj Špičkový výkon (pomer) "signálu" voči šumu (PSNR) a určuje aj strednú kvadratickú chybu (MSE).
Použité obrázky (ukladať ako 8-bit .bmp)!

lena512g.bmp

barbara512g.bmp

girlface512g.bmp

 

Program:

 

%%Autor: Bc. Martin Chlebovec
%%E-mail: martinius96@gmail.com
%%Donate: https://paypal.me/chlebovec
%%vymaz figure a premenne
clear all;
close all;
rng shuffle;
%%nacitaj obrazky
obrazok1 = imread('lena512g.bmp');
obrazok2 = imread('barbara512g.bmp');
obrazok3 = imread('girlface512g.bmp');
%%Vygeeneruj maticu
generuj_maticu = uint8(randi([0 1],512*512,1));
%%konverzia dec to bin
bityo1 = de2bi(obrazok1);
bityo2 = de2bi(obrazok2);
bityo3 = de2bi(obrazok3);
%%rozlozenie prveho obrazku
osmystlpec1 = bityo1(:,8); %%MSB
siedmystlpec1 = bityo1(:,7);
siestystlpec1 = bityo1(:,6);
piatystlpec1 = bityo1(:,5);
stvrtystlpec1 = bityo1(:,4);
tretistlpec1 = bityo1(:,3);
druhystlpec1 = bityo1(:,2);
prvystlpec1 = bityo1(:,1);%%LSB
%%rozlozenie druheho obrazku
osmystlpec2 = bityo2(:,8);%%MSB
siedmystlpec2 = bityo2(:,7);
siestystlpec2 = bityo2(:,6);
piatystlpec2 = bityo2(:,5);
stvrtystlpec2 = bityo2(:,4);
tretistlpec2 = bityo2(:,3);
druhystlpec2 = bityo2(:,2);
prvystlpec2= bityo2(:,1);%%LSB
%%rozlozenie tretieho obrazku
osmystlpec3 = bityo3(:,8);%%MSB
siedmystlpec3 = bityo3(:,7);
siestystlpec3 = bityo3(:,6);
piatystlpec3 = bityo3(:,5);
stvrtystlpec3 = bityo3(:,4);
tretistlpec3 = bityo3(:,3);
druhystlpec3 = bityo3(:,2);
prvystlpec3= bityo3(:,1);%%LSB
%%pridanie sumu prvy obrazok
upravenyosmystlpeco1 = osmystlpec1.*generuj_maticu;
upravenysiedmystlpeco1 = siedmystlpec1.*generuj_maticu;
upravenysiestystlpeco1 = siestystlpec1.*generuj_maticu;
upravenypiatystlpeco1 = piatystlpec1.*generuj_maticu;
upravenystvrtystlpeco1 = stvrtystlpec1.*generuj_maticu;
upravenytretistlpeco1 = tretistlpec1.*generuj_maticu;
upravenydruhystlpeco1 = druhystlpec1.*generuj_maticu;
upravenyprvystlpeco1 = prvystlpec1.*generuj_maticu;
%%pridanie sumu druhy obrazok
upravenyosmystlpeco2 = osmystlpec2.*generuj_maticu;
upravenysiedmystlpeco2 = siedmystlpec2.*generuj_maticu;
upravenysiestystlpeco2 = siestystlpec2.*generuj_maticu;
upravenypiatystlpeco2 = piatystlpec2.*generuj_maticu;
upravenystvrtystlpeco2 = stvrtystlpec2.*generuj_maticu;
upravenytretistlpeco2 = tretistlpec2.*generuj_maticu;
upravenydruhystlpeco2 = druhystlpec2.*generuj_maticu;
upravenyprvystlpeco2 = prvystlpec2.*generuj_maticu;
%%pridanie sumu treti obrazok
upravenyosmystlpeco3 = osmystlpec3.*generuj_maticu;
upravenysiedmystlpeco3 = siedmystlpec3.*generuj_maticu;
upravenysiestystlpeco3 = siestystlpec3.*generuj_maticu;
upravenypiatystlpeco3 = piatystlpec3.*generuj_maticu;
upravenystvrtystlpeco3 = stvrtystlpec3.*generuj_maticu;
upravenytretistlpeco3 = tretistlpec3.*generuj_maticu;
upravenydruhystlpeco3 = druhystlpec3.*generuj_maticu;
upravenyprvystlpeco3 = prvystlpec3.*generuj_maticu;
%%hodnoty obrazkov s pridanym sumom po nasobeni maticou
novyo1=[upravenyprvystlpeco1 upravenydruhystlpeco1 upravenytretistlpeco1 upravenystvrtystlpeco1 upravenypiatystlpeco1 upravenysiestystlpeco1 upravenysiedmystlpeco1 upravenyosmystlpeco1]
novyo2=[upravenyprvystlpeco2 upravenydruhystlpeco2 upravenytretistlpeco2 upravenystvrtystlpeco2 upravenypiatystlpeco2 upravenysiestystlpeco2 upravenysiedmystlpeco2 upravenyosmystlpeco2]
novyo3=[upravenyprvystlpeco3 upravenydruhystlpeco3 upravenytretistlpeco3 upravenystvrtystlpeco3 upravenypiatystlpeco3 upravenysiestystlpeco3 upravenysiedmystlpeco3 upravenyosmystlpeco3]
novyo1msb = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 upravenyosmystlpeco1]
novyo17b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 upravenysiedmystlpeco1 osmystlpec1]
novyo16b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 upravenysiestystlpeco1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
novyo15b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 upravenypiatystlpeco1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
novyo14b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 upravenystvrtystlpeco1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
novyo13b = [prvystlpec1 druhystlpec1 upravenytretistlpeco1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
novyo12b = [prvystlpec1 upravenydruhystlpeco1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
novyo1lsb = [upravenyprvystlpeco1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]

%%%%%
novyo2msb = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 upravenyosmystlpeco2]
novyo27b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 upravenysiedmystlpeco2 osmystlpec2]
novyo26b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 upravenysiestystlpeco2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
novyo25b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 upravenypiatystlpeco2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
novyo24b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 upravenystvrtystlpeco2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
novyo23b = [prvystlpec2 druhystlpec2 upravenytretistlpeco2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
novyo22b = [prvystlpec2 upravenydruhystlpeco2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
novyo2lsb = [upravenyprvystlpeco2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
%%

novyo3msb = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 upravenyosmystlpeco3]
novyo37b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 upravenysiedmystlpeco3 osmystlpec3]
novyo36b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 upravenysiestystlpeco3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
novyo35b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 upravenypiatystlpeco3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
novyo34b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 upravenystvrtystlpeco3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
novyo33b = [prvystlpec3 druhystlpec3 upravenytretistlpeco3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
novyo32b = [prvystlpec3 upravenydruhystlpeco3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
novyo3lsb = [upravenyprvystlpeco3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]

%%prekodovanie z double na uint, zmena na dec cislo z binarky
novyo1ch = uint8(bi2de(novyo1))
novyo2ch = uint8(bi2de(novyo2))
novyo3ch = uint8(bi2de(novyo3))
novyo1lsbch = uint8(bi2de(novyo1lsb))
novyo1msbch = uint8(bi2de(novyo1msb))
novyo17bch = uint8(bi2de(novyo17b))
novyo16bch = uint8(bi2de(novyo16b))
novyo15bch = uint8(bi2de(novyo15b))
novyo14bch = uint8(bi2de(novyo14b))
novyo13bch = uint8(bi2de(novyo13b))
novyo12bch = uint8(bi2de(novyo12b))

%%%%%
novyo2lsbch = uint8(bi2de(novyo2lsb))
novyo2msbch = uint8(bi2de(novyo2msb))
novyo27bch = uint8(bi2de(novyo27b))
novyo26bch = uint8(bi2de(novyo26b))
novyo25bch = uint8(bi2de(novyo25b))
novyo24bch = uint8(bi2de(novyo24b))
novyo23bch = uint8(bi2de(novyo23b))
novyo22bch = uint8(bi2de(novyo22b))
%%%%

novyo3lsbch = uint8(bi2de(novyo3lsb))
novyo3msbch = uint8(bi2de(novyo3msb))
novyo37bch = uint8(bi2de(novyo37b))
novyo36bch = uint8(bi2de(novyo36b))
novyo35bch = uint8(bi2de(novyo35b))
novyo34bch = uint8(bi2de(novyo34b))
novyo33bch = uint8(bi2de(novyo33b))
novyo32bch = uint8(bi2de(novyo32b))

%%pretvorime matice na 512x512px obrazok
zmeneny1 = reshape(novyo1ch,[512,512])
zmeneny2 = reshape(novyo2ch,[512,512])
zmeneny3 = reshape(novyo3ch,[512,512])
zmeneny1lsb = reshape(novyo1lsbch,[512,512])
zmeneny1msb = reshape(novyo1msbch,[512,512])
zmeneny17b = reshape(novyo17bch,[512,512])
zmeneny16b = reshape(novyo16bch,[512,512])
zmeneny15b = reshape(novyo15bch,[512,512])
zmeneny14b = reshape(novyo14bch,[512,512])
zmeneny13b = reshape(novyo13bch,[512,512])
zmeneny12b = reshape(novyo12bch,[512,512])

%%%%%%%%%
zmeneny2lsb = reshape(novyo2lsbch,[512,512])
zmeneny2msb = reshape(novyo2msbch,[512,512])
zmeneny27b = reshape(novyo27bch,[512,512])
zmeneny26b = reshape(novyo26bch,[512,512])
zmeneny25b = reshape(novyo25bch,[512,512])
zmeneny24b = reshape(novyo24bch,[512,512])
zmeneny23b = reshape(novyo23bch,[512,512])
zmeneny22b = reshape(novyo22bch,[512,512])
%%%%%%
%%%%%%%%%
zmeneny3lsb = reshape(novyo3lsbch,[512,512])
zmeneny3msb = reshape(novyo3msbch,[512,512])
zmeneny37b = reshape(novyo37bch,[512,512])
zmeneny36b = reshape(novyo36bch,[512,512])
zmeneny35b = reshape(novyo35bch,[512,512])
zmeneny34b = reshape(novyo34bch,[512,512])
zmeneny33b = reshape(novyo33bch,[512,512])
zmeneny32b = reshape(novyo32bch,[512,512])
%%%%%%
figure(1);
subplot(3,10,1), imshow(obrazok1), title('Original image 1');
subplot(3,10,11), imshow(obrazok2), title('Original image 2');
subplot(3,10,21), imshow(obrazok3), title('Original image 3');
subplot(3,10,10), imshow(zmeneny1), title('Zmeneny 1');
subplot(3,10,20), imshow(zmeneny2), title('Zmeneny 2');
subplot(3,10,30), imshow(zmeneny3), title('Zmeneny 3');
subplot(3,10,2), imshow(zmeneny1lsb), title('Zmeneny 1 LSB');
subplot(3,10,9), imshow(zmeneny1msb), title('Zmeneny 1 MSB');
subplot(3,10,8), imshow(zmeneny17b), title('Zmeneny 1 7b');
subplot(3,10,7), imshow(zmeneny16b), title('Zmeneny 1 6b');
subplot(3,10,6), imshow(zmeneny15b), title('Zmeneny 1 5b');
subplot(3,10,5), imshow(zmeneny14b), title('Zmeneny 1 4b');
subplot(3,10,4), imshow(zmeneny13b), title('Zmeneny 1 3b');
subplot(3,10,3), imshow(zmeneny12b), title('Zmeneny 1 2b');;

 

 

subplot(3,10,12), imshow(zmeneny2lsb), title('Zmeneny 2 LSB');
subplot(3,10,19), imshow(zmeneny2msb), title('Zmeneny 2 MSB');
subplot(3,10,18), imshow(zmeneny27b), title('Zmeneny 2 7b');
subplot(3,10,17), imshow(zmeneny26b), title('Zmeneny 2 6b');
subplot(3,10,16), imshow(zmeneny25b), title('Zmeneny 2 5b');
subplot(3,10,15), imshow(zmeneny24b), title('Zmeneny 2 4b');
subplot(3,10,14), imshow(zmeneny23b), title('Zmeneny 2 3b');
subplot(3,10,13), imshow(zmeneny22b), title('Zmeneny 2 2b');;

 

 


subplot(3,10,22), imshow(zmeneny3lsb), title('Zmeneny 3 LSB');
subplot(3,10,29), imshow(zmeneny3msb), title('Zmeneny 3 MSB');
subplot(3,10,28), imshow(zmeneny37b), title('Zmeneny 3 7b');
subplot(3,10,27), imshow(zmeneny36b), title('Zmeneny 3 6b');
subplot(3,10,26), imshow(zmeneny35b), title('Zmeneny 3 5b');
subplot(3,10,25), imshow(zmeneny34b), title('Zmeneny 3 4b');
subplot(3,10,24), imshow(zmeneny33b), title('Zmeneny 3 3b');
subplot(3,10,23), imshow(zmeneny32b), title('Zmeneny 3 2b');;


%%Obrazky 1
obr1 = obrazok1;
zmenenyobr1 = zmeneny1;
[r1, s1] = size(obr1);
N1 = r1*s1;
MSE1 = mean((1/N1)*sum(sum(double(obr1)-double(zmenenyobr1)).^2));
PSNR1 = 10*log10((255^2)/MSE1);
%%Obrazky 2
obr2 = obrazok2;
zmenenyobr2 = zmeneny2;
[r2, s2] = size(obr2);
N2 = r2*s2;
MSE2 = mean((1/N2)*sum(sum(double(obr2)-double(zmenenyobr2)).^2));
PSNR2 = 10*log10((255^2)/MSE2);
%%Obrazky 3
obr3 = obrazok3;
zmenenyobr3 = zmeneny3;
[r3, s3] = size(obr3);
N3 = r3*s3;
MSE3 = mean((1/N3)*sum(sum(double(obr3)-double(zmenenyobr3)).^2));
PSNR3 = 10*log10((255^2)/MSE3);Prístupov 1340
Kvalita článku
hlasov 0

PRÍSPEVKY
SLEDUJETE
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
Slovenský MQTT Broker - IoT Industries S...
[ 23.3.2020] (príspevkov 0)
Vykurovanie cez internet - Multiuser web...
[ 22.3.2020] (príspevkov 0)
DPS pre RFID DOMINATOR - Airsoft | Paint...
[ 18.3.2020] (príspevkov 0)
RGB maticové panely - Arduino
[ 28.2.2020] (príspevkov 0)
Včelárska váha - Arduino - update
[ 23.2.2020] (príspevkov 0)
Senzorická sieť v LAN sieti - Arduino + ...
[ 14.2.2020] (príspevkov 0)
Airsoft DOMINATOR - Tlačidlový - Arduino...
[ 7.2.2020] (príspevkov 0)
Tester dosahu / štruktúra - nRF24L01 / n...
[ 6.2.2020] (príspevkov 0)
Monitor teplôt, vlhkostí - Arduino Mega ...
[ 25.1.2020] (príspevkov 0)
ThingSpeak - IoT platforma pre Arduino /...
[ 16.1.2020] (príspevkov 0)